Zakres zadań gminy

Zakres zadań gminy
określa ustawa z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym w rozdziale 2.


Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • działalności w zakresie telekomunikacji;
 • lokalnego transportu drogowego;
 • ochrony zdrowia;
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • gminnego budownictwa mieszkalnego;
 • edukacji publicznej;
 • kultury, w tym bibiliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 • targowisk i hal targowych;
 • zieleni gminnej i zadrzewień;
 • cmentarzy gminnych;
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego;
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • polityki prorodzinnej, w ym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwuju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
 • promocji gminy;
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wkonwania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotować i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. (art. 8 ust. 1 ustawy)