Warto zobaczyć

Na terenie Gminy Sośnicowice istnieje szereg obiektów oraz terenów o wybitnych wartościach historycznych, kulturowych, przyrodniczych oraz turystycznych. W większości są one objęte ochroną prawną na podstawie wpisu do rejestru zabytków województwa śląskiego. Taką ochroną został objęty układ urbanistyczny centrum Miasta Sośnicowice na rzucie nieregularnego czworoboku z centralnie położonym rynkiem, a także liczne obiekty do których zalicza się:
 • kościół parafialny p.w. Św. Jakuba w Sośnicowicach,
 • pałac późnobarokowy w Sośnicowicach,
 • kościół p.w. Św. Bartłomieja w Smolnicy,
 • kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach,
 • dom mieszkalny dworski w Sierakowicach,
 • kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja w Kozłowie,
 • kuźnia miedzi w Kozłowie,
 • grodzisko średniowiecznie w Kozłowie
 • grodzisko wczesnośredniowiecznie i średniowieczne w Łanach Wielkich,
 • kapliczka przydrożna w Łanach Wielkich
 • Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich wraz z otuliną ochronną w granicach Gminy Sośnicowice
 • drzewa – pomniki przyrody (4 dęby szypulkowe w Łanach Wielkich, tulipanowiec amerykański przy zabytkowej kuźni miedzi w Kozłowie,
 
Na terenie Gminy Sośnicowice występują liczne obiekty, które ze względu na swą wartość krajobrazowo – historyczną kwalifikują się do objęcia ochroną przepisami prawa miejscowego i powszechnego. Są to między innymi:
 • zachowane fragmenty historycznych układów ruralistycznych wsi: Kozłów, Łany Wielkie, Sierakowice, Smolnica i Tworóg Mały
 • rezerwat „Las Dąbrówka” obejmujący grunty leśne o zróżnicowanej strukturze wiekowej oraz gatunkowej drzewostanu
 • obszar doliny rzeki Bierawka i potoków: Sośnicowickiego, Smolnickiego i Sierakowickiego oraz potoku Kozłówka i w Bargłówce do rzeki Rudy
 • fragmenty lasów ze starodrzewiem w rejonie Kozłowa i Rachowic
 • zabudowania folwarczne w Łanach Wielkich, Rachowicach, Sierakowicach i Bargłówce
 • pozostałości kuźni w Sośnicowicach
 • liczne obiekty sakralne (kościoły, kapliczki i cmentarze)
 
Godny szczególnej uwagi jest zbudowany w 1755 r. późnobarokowy pałac. Ma on kształt podkowy i stoi na fundamentach średniowiecznego zamku. Zdobią go wczesnobarokowe dekoracje. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej dla Dziewcząt z upośledzeniem umysłowym. Niezwykły urok mają zabytkowe kapliczki, krzyże przydrożne oraz głazy narzutowe. Przy bocznym wejściu do datowanego na 1447 r. kościoła pod wezwaniem św. Jakuba znajduje się wykuty z piaskowca krzyż pokutny. Między Sierakowicami a Tworogiem Małym, wśród lasów stoi XVIII-wieczna kapliczka (p.w. św. Marii Magdaleny). Na południe od Łan Wielkich zobaczymy wczesnośredniowieczny kurhan, a na nim barokowy ołtarzyk z 1780r. W Kozłowie, na kościelnej wieży wisi jeden z najstarszych na Śląsku dzwonów (1417 r.). Jego dźwięk już przed wojną rozbrzmiewał w radiu – zawsze o godzinie 12:00. Na uwagę zasługują też hałdy po kopalni rudy darniowej żelaza (z połowy XIX wieku) oraz fragmenty kanałów kuźniczych w Trachach - Kuźniczce. W lesie między Kozłowem a Rachowicami stoi obelisk lekarza, księcia raciborskiego i etnografa w jednej osobie - Juliusza Rogera. Obelisk ten może być jednym z ciekawszych punktów rowerowej wycieczki. Dukty leśne wytyczają naturalne szlaki dla rowerzystów. Mają oni wówczas przyjemność bliskiego obcowania z dziką przyrodą (sarny, jelenie, dziki, zające).
Na terenie miasta mieści się Miejsko-Gminny Dom Kultury. Jest on miejscem różnych spotkań kulturalnych. Odbywają się tam takie imprezy jak Przegląd Dorobku Kulturalnego Gminy, różne konkursy organizowane przez szkoły, spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka itp. W 1999r. zawiązał się Klub Seniora, który skupia 30 członków. Na swych spotkaniach kultywuje stare śląskie tradycje.
Na terenie miasta Sośnicowice w obszarze sportów i rekreacji działają następujące obiekty :
 • Klub Sportowy „KS 94” Rachowice,
 • Klub Sportowy „Korona” Bargłówka,
 • Przyszkolny Klub Sportowy „RUCH” Kozłów,
 • Klub Sportowy „Sokół” Łany Wielkie,
 • Młodzieżowy Klub Sportowy Sośnicowice, 44-153 Sośnicowice, ul. Raciborska 45a
 
W trzech miejscowościach z terenu gminy funkcjonują Kluby Piłkarskie prowadzące sekcje piłki nożnej w grupach junior i senior. Swoją działalność reaktywował Przyszkolny Klub Sportowy w Kozłowie. Młodzież z niektórych miejscowości ma także możliwość uprawiania kulturystyki. Bardzo dużą popularnością na terenie gminy cieszą się rozgrywki w skata sportowego. Wiele osób, korzystając z bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg leśnych uprawia turystykę rowerową, która cieszy się coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem mieszkańców. Na uwagę zasługuje również gospodarstwo agroturystyczne „Rancho u Marka” w Bargłówce, w którym prowadzona jest szkółka jeździecka w stylu klasycznym oraz western rodeo. Zawodniczki reprezentujące szkółkę zajęły w 2011r. drużynowo I miejsce w Mistrzostwach Europy Centralnej, a także wielokrotnie zdobywały tytuł Mistrza Polski w stylu western i rodeo.