Limity ilości odpadów

Burmistrz Sośnicowic informuje, że w dniu 11.02.2016r. na sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach podjęto uchwałę nr XVI/118/2016 w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konsekwencją podjęcia tej uchwały są między innymi:
 
  1. Wprowadzenie limitu na odbiór odpadów zielonych. Zgodnie z nowymi zapisami właściciel każdej nieruchomości ma możliwość oddać w ramach opłaty max 4 worki na odpady zielone (czarne worki) na każdy odbiór. W przypadku konieczności oddania większej ilości worków, właściciel może nadwyżkę dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnie Zbieranych Odpadów Komunalnych w Sośnicowicach. Tam odpady zostaną odebrane bezpłatnie. Ograniczenia nie są kumulowane i nie przechodzą na kolejne odbiory czy miesiące. W przypadku nie oddania max ilości worków, niewykorzystany limit przepada.
 
  1. Ponadto odpady budowlane i rozbiórkowe,  stanowiące odpady komunalne tj. pochodzące z remontów i innych prac budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę/rozbiórkę i odbierane są  w ilości 1m3 /rok/nieruchomość.
Odpowiada to jednemu pojemnikowi na odpady budowlane i rozbiórkowych typu „big bag. Pojemniki tego typu dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na specjalne zamówienie (w określonym terminie) i odbierane dwa razy w roku w miesiącach marzec i październik w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
 
Uchwała ta została w dniu 15 lutego 2016r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym (Dz. U. z 2016r., poz. 1122) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.