Informacje o miejscu zagospodarowania odpadów

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami) informuje się o miejscach zagospodarowania następujących odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice:
 
  • Zmieszane odpady komunalne (zmieszane i segregowane) :
 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
 
  • Odpady zielone:
 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo –Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów
 
  • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
 
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.
Ul. Szpitalna 7
44-194 Knurów