Zdalna szkoła+

Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Gmina Sośnicowice otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
W ramach projektu Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zostało zakupionych 16 zestawów sprzętu wraz z oprogramowaniem, a w skład każdego zestawu wchodzi: Laptop , Oprogramowanie Windows 10 Home PL oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem.

Laptopy są nowe, ich parametry techniczne są zgodne z rekomendowanymi parametrami sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Zakup sprzętu ma pomóc w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwłaszcza w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W celu umożliwienia prowadzenia zdalnego kształcenia, nabyty w ramach projektu sprzęt został przekazany szkołom podstawowym z terenu Gminy Sośnicowice (SP w Sośnicowicach, SP w Bargłówce, SP w Kozłowie, SP w Sierakowicach).

Umowa o powierzenie grantu nr 969142222687 zawarta w dniu 11 sierpnia 2020 r. Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 54 985,92 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.