Zdalna szkoła


„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Gmina Sośnicowice przystąpiła do projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 59 342,58 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. Umowa o powierzenie grantu nr 2116/2020 zawarta w dniu 27 kwietnia 2020 r.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt komputerowy (w skład każdego z 17 zestawów wchodzi: Laptop, Oprogramowanie Windows 10 Home PL oraz zestaw słuchawkowy z mikrofonem). Nabyty w ramach projektu sprzęt został przekazany szkołom podstawowym z terenu Gminy Sośnicowice (SP w Sośnicowicach, SP w Bargłówce, SP w Kozłowie, SP w Sierakowicach). Laptopy są nowe, ich parametry techniczne są zgodne z rekomendowanymi parametrami sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym. Zakup sprzętu ma pomóc w realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwłaszcza w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.