Dotacja na zabytki

Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, do którego Gmina Sośnicowice nie posiada tytułu prawnego, znajdującego się na obszarze Gminy Sośnicowice.
 
Wnioski składa się do Burmistrza Sośnicowic, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach, w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku dostarczenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę wpływu przyjmuje się datę jego doręczenia do Urzędu Miejskiego.

Pliki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie - pdf
Pobierz plik
Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie - docx
Pobierz plik
Zarządzenie Burmistrza
Pobierz plik
Uchwała
Pobierz plik
Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich
Pobierz plik
Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich przy zabytkach
Pobierz plik
Klauzula informacyjna zabytki RODO
Pobierz plik